JÁTSSZ ÁLMAID FÜRDŐSZOBÁJÁÉRT!

JÁTSSZ ÁLMAID FÜRDŐSZOBÁJÁÉRT!

Látogass el a facebook oldalunkra:

www.facebook.com/hufbau-domino/

Milyen a Te álomfürdőszobád?“ nyereményjáték

Jelen játékszabályzat tartalmazza a Domino Kft. építőanyag kereskedés (székhely: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 14., adószám: 11877426-2-11, a továbbiakban: „Szervező”) által, a https://www.facebook.com/dominotatabanya/ oldalon keresztül meghirdetésre és lebonyolításra kerülő, „Játssz álmaid fürdőszobájáért!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) feltételeit, lebonyolításának szabályait és a Játékkal összefüggő adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást (a továbbiakban: Játékszabályzat).

  1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Játékban az 1.3. pontban foglalt kivételekkel részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki személyes Facebook profillal rendelkezik és elfogadja a jelen Játékszabályzatot.

1.2. A Játékos a Játékra való jelentkezésével visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni és a jelen Játékszabályzatot a benne foglalt adatkezelési tájékoztatóval pedig teljes körűen megismerte, annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, és ennek tényét írásban jelzi a Szervezőnek, a Játékban nem vehet részt.

1.3. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Szervezővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott közeli hozzátartozói.

1.4. A Játékban való részvétel önkéntes. A Facebookon regisztrált felhasználók tudomására szolgál, hogy a Szervező https://www.facebook.com/dominotatabanya/ Facebook oldalának vagy a 2.2. pontban körülírt Játékra meghívó posztnak a megosztása nem feltétele a Játékban való részvételnek.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, LEÍRÁSA, A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS

2.1. A Játék 2020. július 15. nap 18 órától 2020. augusztus 14. nap 24:00 óráig tart.

2.2. A Szervező a Facebookon regisztrált felhasználókat a Játékban való részvételre a Szervező https://www.facebook.com/dominotatabanya/ Facebook oldalán történő posztolással (“Játékra meghívó poszt”) invitálja meg. A Szervező a Játékra meghívó posztot 2020. július 15. nap 18 órakor teszi közzé a fent megjelölt Facebook oldalán. A Szervező a Játékra meghívó posztban elhelyezi a jelen Játékszabályzat linkjét is.

2.3. Szervező a Játékra felhívó posztban feltölt egy képet és egy ahhoz kapcsolódó kérdést („Milyen a Te álomfürdőszobád? Modern vagy klasszikus?”). A Játékra jelentkezni a Játékra meghívó poszthoz fűzött hozzászólással lehet. A Szervező a Játék nyertesét (a továbbiakban: Nyertes) a Játék időtartama alatt a poszthoz választ fűző, 1.1. pontban foglaltaknak megfelelő Facebook felhasználók közül választja ki a 4. pontban foglaltak szerint. A Játékban elérhető nyeremény (a továbbiakban: Nyeremény): 1 db 50.000 Ft vásárlási utalvány, 1 db 25.000 Ft vásárlási utalvány és 3 db 3D-s fotorealisztikus fürdőszobai látványterv (a tervezést kizárólag az üzletünkben forgalmazott burkolatgyártók termékeiből tudjuk elkészíteni: A tervezés 1 db fürdőszobai helység paraméterezéseit tartalmazza, 1 kiválasztott termékcsaláddal, maximum egyszeri módosítással termékcsaládon belül.) készítése. (egy nyertes 1 db. Nyereményre jogosult).

 

2.4. A Játékra való jelentkezés határideje (eddig az időpontig kell a hozzászólásnak a Játékra hívó poszt alatt megjelennie): 2020. augusztus 14. 24:00 óra. A Játékra egy Facebook felhasználó csak egy alkalommal jelentkezhet.

2.5. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy minden olyan nevezés, amely nem érkezik be a 2.4. pont szerinti határidőig, vagy nem a jelentkezés menetének, illetve a Játékra meghívó posztnak megfelelően történik (pl. a Facebook felhasználó nem hozzászólást, hanem privát üzenetet küld), nem jogosít fel a Játékban való részvételre.

2.6. A műszaki hibából adódóan be nem érkezett nevezések nem jogosítanak fel a részvételre. Automata rendszer (például robotok és hasonlók) többszöri nevezésre való használata tilos és minden kísérlet automatizált rendszerrel való nevezésre érvényteleníti a Játékra jelentkező jogosultságát a Nyereményre. A fentiekhez hasonlóan nem lesz jogosult a Nyereményre az sem, aki nem létező személyre vonatkozó, illetve nem valós adatokkal létrehozott Facebook profillal vesz részt a Játékban azért, hogy nyerési esélyeit ilyen megtévesztő módon növelje.

2.7. A Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét megvonhatja attól a jelentkezőtől, aki a Játékra meghívó poszthoz trágár vagy a Szervezőre, illetve harmadik személyekre sértő kifejezést tartalmazó hozzászólást fűz. A Szervező fenntartja a jogot az ilyen hozzászólás részben vagy egészben történő törlésére is.

2.8. Abban a nem várt esetben, ha eltérés adódik ezen Játékszabályzat és a Játékra meghívó posztban rögzítettek között, a Játékra meghívó poszt feltételei az irányadóak.

  1. A NYERTES KIVÁLASZTÁSA

3.1. A Nyertes kiválasztása az összes, a jelen Játékszabályzatban, illetve a Játékra meghívó posztban foglaltaknak megfelelően jelentkező, a Játékra meghívó posztban feltett kérdésre válaszoló résztvevő közül kerül kisorsolásra a http://facebooknyertes.com/ segítségével, a Játékra való jelentkezés határidejének lejárta után 5 munkanapon belül. A Szervező ilyen módon 5 fő Nyertest sorsol ki.

3.2. A Szervező a Nyertes(ek) Facebook felhasználónevét a https://www.facebook.com/dominotatabanya/ Facebook oldalán, a hírvonalára kihelyezett posztban teszi közzé, közvetlenül a Nyertes kiválasztását követően. A Nyertesnek ezt követően 15 napon belül direkt Facebook üzenetben (Messengeren keresztül) kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyereményét átvehesse. A Játékra való jelentkezéssel a Facebook felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a Szervező a Facebook felhasználónevét közzé tegye. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a fenti határidőben vagy, ha a Nyeremény átadásakor nem igazolja kielégítő módon életkorát, illetve nem adja meg a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait vagy egyéb okból nem jogosult a Nyeremény átvételére; a Nyeremény nem kerül átadásra sem neki, sem a Játék más résztvevőjének.

  1. A NYEREMÉNY, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

4.1. Eltérő rendelkezés hiányában minden Nyeremény a Nyertes Facebook felhasználónevének közzétételére irányadó határidőtől számított 21 napon belül kerül átadásra. A vonatkozó adók a Szervezőt terhelik.

4.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos vagy nagyobb értékű alternatív nyereményt (nyeremény alternatívákat) biztosítson, ha a meghirdetettek valamilyen okból nem elérhetőek.

4.3. A Nyeremény nem ruházható át, készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható.

4.4. A Nyeremény átvétele a Nyertes és a Szervező által direkt Facebook üzenetváltás során megállapodott DOMINO áruházban és napon, nyitvatartási időben történik, ez alól kivételt képez a 3 db 3D-s fotorealisztikus fürdőszobai látványterv készítés nyeremények, mert azokat csak és kizárólag a tatabányai áruházban tudjuk elkészíteni. Az átadás helyszínére történő utazása költségeit a Nyertesnek kell viselnie. Amennyiben a Nyertes a megállapodott helyszínen és napon olyan okból nem jelenik meg, amelyért felelős, a Szervező nem köteles a Nyeremény átvételére újabb alkalmat biztosítani.

4.5. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Nyeremény átadása előtt minden Nyertes köteles igazolni a személyazonosságát. Ennél fogva minden Nyertes köteles az átadás helyszínén a Szervező Nyeremény átadásáról gondoskodó alkalmazottainak a személyazonosító okmányát és lakcímigazolványát bemutatni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételét igazoló papír alapú átadás-átvételi elismervényen a helyes adatai szerepeljenek. Ennek megtagadása esetén a Nyertes a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

  1. FELELŐSSÉG

5.1. Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a Játékszabály megszegése esetén bármely résztvevőtől megvonhatja.

5.2. Szervező nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okból előállt üzemzavar esetén bekövetkezett károkért, vagy ezen okból a Játék átmeneti vagy végleges leállásáért.

5.3. A korábbi Facebook regisztráció hiányosságáért (névelírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott vagy a valóságnak nem megfelelő adatokból, vagy a profiljuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát, pontosságát a Játékra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

5.4. A Szervező a Nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, amennyiben önhibáján kívül, vagy valamilyen nem várt okból kifolyólag károsodnak. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

5.5. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolt esetben a Nyertesek kiválasztása előtt megváltoztassa azzal, hogy arról a https://www.facebook.com/dominotatabanya/ Facebook oldal hírvonalán megjelentetett posztban tájékoztatást közöl és abban a megfelelően módosított Játékszabályzatot is elérhetővé teszi.

5.6. A Szervező döntése minden, a Játék lebonyolításával kapcsolatos ügyben végleges és fellebbezésnek nincs helye.

5.7. A Szervező kijelenti, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, és nem kezeli, a Játék a Facebookhoz nem kapcsolódik, a Facebookkal összefüggésbe nem hozható. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Nyereményjátékkal összefüggésben a Facebookkal szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

  1. ADATKEZEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

6.1. A Játékban való részvétellel, annak lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés a Játékos önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. A Játékos a Játékra való jelentkezéssel adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Szervező:

  1. a) a Facebook felhasználónevét, Facebook hozzászólásának adatait a Játék lebonyolítása és nyertessége esetén az erről való kiértesítése céljából kezelje;
  2. b) nyertessége esetén a direkt üzenetváltás (Messenger) során esetlegesen megadott telefonszámát, e-mail címét kapcsolattartás és a Nyeremény átadása megkönnyítésének céljából kezelje;
  3. c) a nevét, születési helyét és idejét, édesanyja születési nevét és a lakcímét a Nyertes kilétének megállapítása és a Nyeremény átadása megtörténtének igazolása céljából kezelje.

A jelen alpontban felsorolt személyazonosító adatokat és lakcímet a Nyertesnek a Nyeremény átvételekor szükséges megadnia, azokat a Szervező a nyeremény átadását igazoló átadás-átvételi elismervényen rögzíti.

6.2. Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy ha a Nyertes a 6.1. pont c) alpontban meghatározott adatokat nem adja meg a Szervező részére, úgy a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6.3. A Nyertes esetlegesen megadott telefonszámát, e-mail címét a Szervező a Nyertes hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Nyeremény átadásáig kezeli. A Játékos, illetve a Nyertes egyéb, fent megjelölt adatait a Szervező a Játék lezárulásától számított 1 évig kezeli (tárolja) a 6.1. pontban meghatározott célokból. Szervező ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az átadás-átvételi elismervény mint adózási kötelezettséggel összefüggő dokumentum 7 évig megőrzésre kerül a Szervező jogszabályban előírt iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel. A Játékra jelentkező a 6.1. pont a) és c) alpontban megjelölt adatainak kezelésre vonatkozó hozzájárulását a Játék időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt is visszavonhatja, ez azonban azzal a következménnyel jár, hogy a Játékban nem vesz részt, illetve elveszti a Nyeremény átvételére vonatkozó jogosultságát. Ha a nyertes Játékos a hozzájárulását a Nyeremény átvételét követően vonja vissza, akkor az általa átvett Nyereményt is vissza kell szolgáltatnia a Szervező részére. A hozzájárulás visszavonására a Játék lebonyolítása alatt és azt követően is a Szervező részére küldött direkt Facebook (Messenger) üzenetben van lehetőség. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Játékos adatait a 6.1. pontban meghatározott célokból. A hozzájárulás visszavonása nem teszi a Szervező visszavonást megelőző adatkezelését jogszerűtlenné.

6.4. A Játékos, illetve a Nyertes által megadott személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelő elérhetőségei: Dominó Kft. építőanyag kereskedés székhely: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 14. e-mail: info@dominoepker.hu

6.5. A Szervező az általa kezelt adatokat harmadik személy részére nem továbbítja (kivéve, ha erre valamely hatóság – különösen az adóhatóság – kötelezi). Felhívja ugyanakkor a Játékosok figyelmét, hogy a Játékra meghívó poszthoz fűzött hozzászólással, illetve a Nyertes, Facebook felhasználónevének a Szervező Facebook oldalán történő közzétételével a Játékos Facebook felhasználóneve, profilképe, illetve a nyertesség ténye a Facebook felhasználók meghatározatlan köre számára elérhetővé válik. Hasonlóképp egy meghatározatlan címzetti kör számára válik elérhetővé az a tartalom, amelyet a Játékos, illetve Nyertes a Szervező Facebook oldalán megoszt (pl. fényképek a Nyereménnyel), amely tartalmak megosztása a Játékos/Nyertes részéről önkéntes, arra a Szervező a Játékosokat, Nyerteseket semmilyen esetben sem kötelezi.

6.6. A Szervező a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatok vonatkozásában nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, így profilalkotást sem végez.

6.7. A Játékosnak, illetve a Nyertesnek, a személyes adatai kezelésére tekintettel joga van arra, hogy a Szervezőtől: – tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (különösen a kezelt személyes adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljairól és tervezett időtartamáról, azoknak a személyéről, akikkel az adatait közölték vagy közölni fogják) – hozzáférési jog; – kérje a pontatlan személyes adatai helyesbítését, hiányos személyes adatai kiegészítését – helyesbítéshez való jog; – kérje a személyes adatai törlését (különösen akkor, ha visszavonta az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték vagy az adatkezelés jogellenes volt) – törléshez való jog; – kérje személyes adatai kezelésének korlátozását (különösen, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de a Játékos/Nyertes igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy, ha az adatkezelés jogellenes, de a Játékos/Nyertes törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri) – adatkezelés korlátozásához való jog. Az adatkezelés korlátozása esetén az érintett adatoknak főszabály szerint csak a tárolása engedélyezett.

6.8. A Játékos, illetve Nyertes a fenti 6.7. pontban foglalt jogait gyakorolhatja emailben az info@dominoepker.hu címen, postai úton való közléssel (postacím: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 14 A Szervező főszabály szerint 1 hónapon belül tájékoztatja a jogait gyakorló Játékost, illetve Nyertest, a kérelem nyomán hozott intézkedésekről vagy az intézkedés elmaradásának okairól. A Szervező a kérelemre adandó válasz, illetve a szükséges intézkedések megtétele céljából a kérést és a személyes adatokat a belső hálózatán, ún. ticket-rendszerben kezeli a megkeresés megválaszolásáig, illetve a szükséges intézkedések megtételéig.

6.9. Ha a Játékos, illetve a Nyertes úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH). A NAIH elérhetőségei:

– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu.

6.10. A Játékos, illetve Nyertes jogosult továbbá az adatainak az Általános Adatvédelmi Rendeletbe (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, GDPR) ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulni, továbbá, ha az Általános Adatvédelmi Rendelet Szervező által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíthet a Szervezővel szemben.

 

További cikkek a témában

Hírlevél

Ön is szeret az elsők között értesülni az aktuális akciókról, trendekről, a legfrissebb hírekről és szakértői tanácsokról? Iratkozzon fel hírlevelünkre! Biztosítjuk, hogy értékes információkat küldünk és soha nem terheljük feleslegesen! A Feliratkozom a hírlevélre gombra kattintva elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatunkat.

Kapcsolat

Kérdése van termékeinkről, szolgáltatásainkról? Írjon nekünk és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot! Felkészült szakértőnk az üzenet beérkezése után a lehető legrövidebb időn belül keresni fogja!

Facebook

https://www.facebook.com/dominotatabanya/

TELEPHELY – TATABÁNYA

2800 Tatabánya, Deák Ferenc út 14.
Telefon: +36 70 459 7416
Email: info@dominoepker.hu
Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek: 7:00 – 16:30
Szombat: 7:00 – 12:00
Téli nyitvatartás:
Nov. 01 – Március 31. között
Hétfő – Péntek: 7:00 – 16:00
Szombat: 7:00 – 12:00

TELEPHELY – OROSZLÁNY

2840 Oroszlány, Mester út 1.
Telefon: +36 30 462 2267
E-mail: oroszlany@dominoepker.hu
Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:30
Szombat: 8:00 – 12:00
Téli nyitvatartás:
Nov. 01 – Március 31. között
Hétfő – Péntek: 8:00 – 16:00
Szombat: 8:00 – 12:00

TELEPHELY – VELENCE

2481 Velence, Kis u 28.
Telefon: +36 30 932 1179
E-mail: velence@dominoepker.hu
Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek: 7:30 – 16:00
Szombat: 7:30 – 12:00